Giá trị Tupperware

Visual

Chính trực là tiêu chí

Chúng tôi luôn công bằng trong những phát ngôn và trong hành động

Trách nhiệm

Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm với cộng đồng, khách hàng và đối tác kinh doanh lên hàng đầu.

Luôn luôn đổi mới

Chúng tôi cam kết phát triển các cơ hội mới, sản phẩm mới và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, tìm kiếm phương hướng cho các thách thức chúng ta phải đối mặt.

Top